Voor- en vroegschoolse educatie

 09

Bij KDV Pukkie doen wij mee met het landelijk VVE project.(voor- en vroegschoolse educatie) Het doel van dit adviestraject is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leidsters en de pedagogisch medewerksters en het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de kinderdagverblijven en de basisschool. Dit ten behoeve van de doorgaande lijn en het vroegtijdig signaleren.

Wat houdt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in? Vanaf 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de VVE. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De centrumprogramma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Het plan bestaat uit verschillende stappen, die na evaluaties steeds opnieuw worden vastgesteld.

Onderdelen van VVE-advisering:

 10

  • Visie op ontwikkeling bij (zeer) jonge kinderen: Wat hebben deze kinderen nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen?
  • Spel- en taalontwikkeling
  • Ouderbetrokkenheid
  • Sterkte-Zwakte analyse van de doorgaande lijn voorschool – vroegschool.
  • Observatie- en registratie van ontwikkeling van het jonge kind.
  • Samenwerkingsvormen tussen Kdv – Psz– Bao

Observatieformulier ‘kijk’

 11

Bij Pukkie werken we met het observatie formulier werken genaamd “Kijk”. De gehele gemeente Echt-Susteren (alle kinderopvang locaties en basisscholen) gaan met deze observatie methode werken, zodat de er een goede overdracht zal plaats vinden als het kind naar de basisschool gaat. De basisscholen werken verder met dit formulier. Alle pedagogisch medewerksters van Pukkie zijn inmiddels geschoold om met deze observatie methode te gaan werken.