Op zoek naar een tweede thuis voor jouw kind? Kom eens kijken en maak kennis met kinderdagverblijf Pukkie

Inschrijf formulier

KDV Pukkie

We hebben gezorgd voor een gezellige huiselijke sfeer, waar veiligheid centraal staat. De kinderen kunnen hun algemene en sociale vaardigheden hier ontwikkelen en worden uiteraard goed verzorgd.

Vanwege onze kleinschaligheid zijn we in staat ons zeer flexibel op te stellen en in hoge mate aan de wensen van onze klanten te voldoen.

Eten, drinken en luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt.

Openingstijden en locatie:

Maandag t/m vrijdag
van 7.30 tot 18.00 uur

Kinderdagverblijf PUKKIE heeft ruime ingerichte ruimtes en een leefruimte van maar liefst 200m2 waar de kinderen volop speelplezier kunnen hebben. We hebben de beschikking over een speelzaal waar de kinderen ook met slecht weer zich lekker kunnen uitleven.

We zijn gelegen tegenover het station in Echt. Deze locatie is gemakkelijk en veilig bereikbaar. Er is de mogelijkheid om te parkeren op een grote parkeerplaats aan de overkant van het gebouw. Ook is er een zebrapad aanwezig dat alle ouders en kinderen in staat stelt om veilig over te steken.

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan veiligheid, kwaliteit en hygiëne. Daarom voldoen wij aan alle huidige kwaliteitseisen voor de kinderopvang gesteld door de GGD en brandweer. Ook staan wij geregistreerd als officieel erkend kinderdagverblijf onder registratienummer:304933648

We werken alleen met professioneel opgeleide gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Alle pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een kinderEHBO diploma en een BHV (bedrijfshulpverlening) diploma.

 Inspectierapport van 2023

Kinderopvang toeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit.

 

Overheidsbijdrage kinderopvangtoeslag

De hoogte van de overheidsbijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. De hoogte van de overheidsbijdrage kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u
vrijblijvend een afspraak maken?

Tarieven

Tarieven voor 2024: 

Hele dagopvang: € 10,42 per uur.

Hele dagopvang is van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

 

Halve dagopvang: € 10,84 per uur.

Halve dagopvang is van 07.30 uur tot 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur.

Kinderopvang Coach

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook dient elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks te coachen.

De eis tot coaching is ingevoerd om de geboden kwaliteit in de praktijk van de kinderopvang te verhogen. Alle beroepskrachten die worden ingezet op het kindercentrum hebben recht op begeleiding en coaching.

Een kinderopvangcoach is een coach die zich bezighoudt met coachen op het pedagogisch proces, maar daarnaast ook het coachen op persoonlijk vlak op zich neemt.

Linda Zeller is in het bezit van het certificaat:

De kinderopvang Coach

Linda zal de pedagogisch medewerksters van KDV Pukkie coachen (on the job) om de kwaliteit op ons kinderdagverblijf te verhogen.

Kindercoach

Linda Zeller is in het bezit van het getuigschrift: Kindercoach.

Een kindercoach is iemand die kinderen en ouders op een vakkundige manier helpt bij de ontwikkeling en opvoeding. Als kindercoach biedt je oplossingsgerichte ondersteuning bij opvoedvragen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand.

Kindercoaching is een oplossingsgerichte vorm van begeleiding die kan helpen bij kinderen die een probleem ervaren. De kindercoach helpt het kind (en de ouders) met handvatten om de hulpvraag nu (en in de toekomst) op te lossen.

Ons team

Linda Zeller

Linda Zeller

eigenaar | pedagogisch medewerkster | kinderopvang coach | BHV-er | EHBO-er Babyspecialist & kindercoach

Jenny Joosten

Jenny Joosten

pedagogisch medewerkster |
BHV-er | EHBO-er | Babyspecialist

Lidy de Win

Lidy de Win

pedagogisch medewerkster |
BHV-er | EHBO-er | Babyspecialist

Zoë Bouman

Zoë Bouman

pedagogisch medewerkster |
BHV-er | EHBO-er

Landelijk register kinderopvang:


Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, is er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) is openbaar voor ouders. 

 

KDV Pukkie staat in het LRK geregistreerd onder nummer: 304933648.

Voor- en vroegschoolse educatie:

Wij zijn VVE gecertificeerd. Ook al onze pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van alle benodigde certificaten.

Het doel is het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de kinderdagverblijven en de basisschool. Dit ten behoeve van de doorgaande lijn en het vroegtijdig signaleren. 

Wat houdt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in? Vanaf 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de VVE. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De centrumprogramma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Het plan bestaat uit verschillende stappen, die na evaluaties steeds opnieuw worden vastgesteld.

Onderdelen van VVE-advisering:

Visie op ontwikkeling bij (zeer) jonge kinderen

Wat hebben deze kinderen nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen?

Spel- en taalontwikkeling

Ouderbetrokkenheid

Sterkte-Zwakte analyse

van de doorgaande lijn
voorschool – vroegschool

Observatie- en registratie

van ontwikkeling van het jonge kind

Samenwerkings- vormen

tussen
Kdv – Psz– Bao

Observatieformulier ‘kijk’

Bij Pukkie werken we met het observatie formulier genaamd “Kijk”. Dit is zorgt voor een goede overdracht als het kind naar de basisschool gaat. De basisscholen werken verder met dit formulier. Alle pedagogisch medewerksters van Pukkie zijn inmiddels geschoold om met deze observatiemethode te gaan werken.

Uk en Puk

Bij Pukkie werken we met de methode Uk & Puk.

Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. 

Uk & Puk en taal
Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma. 

Uk & Puk is ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar in het kinderdagverblijf. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Er zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materiaal. 

Uk & Puk in het kort:

  • Unieke uitgave voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • Het complete spelen, ontdekken en groeien
  • Met praktische leidstervaardigheden
  • Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter of neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Kinderdagverblijf Pukkie

tav. Linda Zeller
Du Commerce 1
6101 DB Echt

0475 470 363